กิจกรรมของเรา

กิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ

International Kids Sunflower เป็นโรงเรียนอนุบาลสองภาษา เราตระหนักถึงความจำเป็นของเด็กๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียนประถมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และตระหนักดีว่าเด็กแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ในการเรียนรู้ของตนเอง

เรียนทำอาหารสำหรับเด็ก

เด็กๆสามารถช่วยเตรียมอาหารและปรุงอาหารได้ การทำอาหารทำให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยทักษะที่จำเป็นอย่างมากมาย เช่น การอ่าน การวัด และการมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารช่วยให้บุตรหลานของท่านพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆและแม้กระทั่งแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นต้น

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย โดยเด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการสร้างความสมดุลในหลักสูตรของโรงเรียน

การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการสร้างความสมดุลในหลักสูตรของโรงเรียนด้วยกิจกรรมสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและเป็นนโยบายของเรา เด็กสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับโลกภายนอกได้ในขณะที่เรียนรู้จากการเล่น เด็กจะพัฒนาทักษะด้านสังคมและความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างมั่นคงทางอารมณ์และเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเองให้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมรอบๆตัว

โรงเรียนบัลเล่ต์รัสเซีย

Sunflower ทํางานร่วมกับสถาบันรัสเซีย บัลเล่ย์ เมืองกระบี่ เด็กๆจะได้เรียนศิลปะการเต้นบัลเล่ย์ทุกๆวันศุกร์

Sunflower ให้ความสําคัญกับวิชาศิลปะ

เราให้ความสําคัญกับวิชาศิลปะ สมองของเด็กจะถูกกระตุ้นให้พัฒนาดีขึ้น เร็วขึ้นและรู้จักใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์ เราจึงทํางานร่วมกับ All Art Tutor and Gallery เมืองกระบี่ บริหารงานโดยศิลปินท้องถิ่น ``ครูหญิง``

ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่

Sunflower จะให้ความสําคัญกับทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็ก การเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ การได้สังเกต สำรวจ ทดลอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง

วันแรกของโรงเรียน!

เด็กๆพร้อมหรือยัง ?

จำนวนครูผู้สอน

หลักสูตร

บทเรียน

กิจกรรม

ข้อมูลติดต่อ

อินเตอร์เนชั่นแนล คิดส์ ซันฟลาวเวอร์

76 หมู่ 5, ตำบล ไสไทย, เมือง, กระบี่ 81000

โทร: ไทย / อังกฤษ 0901650425

อีเมล: intersunflowerkids@yahoo.com

ติดตามเราได้ทาง